ประวัติศาสตร์การพนัน จากอดีตสู่ปัจจุบัน กำเนิดบนโลกออนไลน์

ประวัติศาสตร์การพนัน

รูเล็ต

   พนันออนไลน์ จากในประวัติศาสตร์ การพนันมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศจีน เมื่อ 100 ปีก่อนคริสต์ศักราช หลังจากนั้นได้มีการนำเผยแพร่เข้าไปสู่ประเทศอินเดีย ในที่สุดประเทศอังกฤษก็ได้มีการออกกฎหมายข้อบังคับของ การพนัน ขึ้นใช้เป็นประเทศแรก เมื่อปี 1541 จากนั้นจึงได้มีการออกกฎหมาย เกี่ยวกับการพนันเพื่อบังคับใช้ ในหลายๆพื้นที่ประเทศในทวีปยุโรป

   การพนันประเภทลูกเต๋า เป็นที่นิยมเล่นกันอย่างมากในประเทศแถบทวีปยุโรป มีที่มาจากการพนันประเภทถั่วโป มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ตั้งฮั่น และในรัชสมัยของพระเจ้าสูนฮ่องเต้ที่ 7 ก็จะมีขุนนางจีนชื่อนางว่า เลียงกี ได้มีการคิดค้นการพนันประเภทถั่วขึ้นมา ซึ่งในภาษาจีนเรียกว่า อีจี๋ หรือ หัวจี๋ ต่อมาในสมัยราชวงศ์ไต้เซง ประเทศจีนได้มีการคิดค้นวิธีการเล่นของลูกเต๋านี้ขึ้นเป็นครั้งแรก เรียกว่า ป๊อ หรือ โป และได้เป็นที่แพร่หลายมาจนถึงยุค พนันออนไลน์ ในปัจจุบัน

   สำหรับการพนันประเภทหวย ที่เป็นต้นกำเนิดของสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือลอตเตอร์รี่ มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน สมัยพระเจ้าเตากวางแห่งราชวงศ์ไต้เช็ง มีชื่อเดิมที่เรียกกันว่า ฮวยหวย ภายหลังได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศแถบทวีปยุโรปและอเมริกา ส่วนประเทศไทยเราเรื่องของการพนัน เริ่มมีการเข้ามาในช่วงยุคสมัยใหนนั้น ไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานไว้แน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าการพนันน่าจะเข้ามา จากการติดต่อทางการค้ากับประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้ามา คือ การพนันประเภทถั่วโป ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี แต่ที่มีปรากฎหลักฐานให้เห็นได้เด่นชัดนั้น มีขึ้นอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี        โดยในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง หรือในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้มีการเล่นการพนันชนิดหนึ่งเรียกว่า  กำตัด ซึ่งวิธีการเล่น อุปกรณ์และวิธีการดล่นคล้ายคลึงกับการเล่นถั่ว หรืออีจี๋ มีข้อสันนิษฐานว่าเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ดังกล่าวพอสรุปได้ว่า คนไทยได้รู้จักการพนันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีก่อนจะมาถึงยุค พนันออนไลน์

   ส่วนสมัยพระเจ้าบรมโกศ ทรงเห็นว่า ประชาชนมีการนิยมชมชอบการพนันกันอย่างมากมาย จึงได้ให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของบ่อน เป็นเงินช่วยราชการเรียกว่าเบี้ยอากรบ่อนเบี้ย และยอมให้มีผู้ขาดอากรไปตั้งแต่บ่อนเบี้ยตามหัวเมืองทั่วไป ซึ่งระบบนี้ยังคงใช้สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการเรียกเก็บภาษีการพนันเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากบ่อนเบี้ยอีกประเภทหนึ่ง เพื่อใช้ทดแทนรายได้ภาษีที่ขาดไป เนื่องจากผลของการยกเลิกภาษีผูกขาด หลายประเภทซึ่งเนื่องมาจากการที่ประเทศไทย มีสัญญาทางการค้ากับต่างประเทศชาติมากขึ้น

   ส่วนแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการพนันของประเทศไทย จะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์และกำไร จากการเล่นพนันมากกว่าการจำกัด หรือควบคุมผลประโยชน์จากการพนัน โดยผ่านเอกชนจะเสียเป็นส่วนใหญ่ เริ่มได้มีการควบคุมการพนันบางประเภทปรากฎชัดขึ้นในปลายรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการดำเนินการปิดบ่อนการพนันหลายแห่ง พร้อมทั้งให้จำกัดประเภทของการพนันให้น้อยลง เนื่องจากราษฎรได้มีการหมกมุ่นมากเกินจนไป และมีฐานะยากจนลงไปมาก ตลอดจนอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมาย ทุกอย่างล้วนมีสาเหตุมาจากการพนัน พนันออนไลน์

   ลาลูแบร์ได้ทำการบันทึกเอาไว้ว่า ชาวสยามนี้ค่อนข้างรักเล่นการพนันเสียเหลือเกิน จนถึงยอมผลาญตัวเองให้ฉิบหายได้ ทั้งเสียอิสรภาพความชอบธรรมของตัวหรือลูกเต้าของตัวด้วย ในเมืองนี้ใครไม่มีเงินพอจะใช้เจ้าหนี้ได้ ก็ต้องขายลูกเต้าของตัวเองเพื่อใช้หนี้สิน และถ้าถึงขั้นนี้แล้วก็ยังไม่พอเพียงที่จะใช้หนี้ ตัวเองก็ต้องกลายเป็นทาส ซึ่งการละเล่นพนันที่ไทยรักเป็นที่สุดนั้นก็คือติกแตก ชาวสยามเรียกว่าสะกา สำหรับรูปแบบการเล่นการพนันซึ่งเป็นนิยมกันนั้น โดยมากมักใช้ สัตว์ ตั้งแต่ขนาดเล็ก เช่น ปลากัดหรือจิ้งหรีด ไปจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น ช้าง วัว หรือควาย ส่วนสัตว์ที่มาแรงที่สุดเห็นจะหนีไม่พ้น ไก่ชน โดยที่เจ้าของบ่อนจะหักเงินค่าบำรุงบ่อน อย่างน้อยร้อยละ 10 จากจำนวนเงินเดิมพัน

   ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไป และประเทศไทยเริ่มติดต่อทำมาค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้น การพนันรูปแบบใหม่ๆก็ได้หลั่งไหลเข้ามาเพิ่ม และหนึ่งในการพนันที่ปรากฏขึ้นและได้รับความ นิยมคือ การเล่นถั่วโปซึ่งมีข้อสันนิษฐานที่น่าเชื่อถือได้ว่า เข้ามาเป็นครั้งแรก ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ระหว่างปี พ.ศ.2231- พ.ศ.2275 อาจเป็นสมัย พระเพทราชา พระเจ้าเสือหรือพระเจ้าท้ายสระ องค์ใดองค์หนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลและรัฐก็ทำการเก็บภาษีจากการเล่นพนันนี้ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้โปรดฯ ให้ยกเลิกบ่อนการพนัน ในนครศรีธรรมราชและชุมพร และจำกัดพื้นที่อื่นให้น้อยลง กระทั่งถึงในสมัยรัชการที่ 6 ก็ได้มีประกาศปิดบ่อน ทั่วราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2460 พนันออนไลน์

   สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้น ก็ได้มีการตรากฎหมายการพนันฉบับแรก เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2473 ซึ่งเป็นการรวบรวมกฎหมายการพนันต่างๆมาไว้ในที่เดียวกัน และหลังจากนั้นมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอีกครั้ง โดยแบ่งออกเป็น พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 พร้อมทั้งมีการเพิ่มเติมการเล่นพนันประเภทต่างๆ จนกลายมาเป็นกฎหมายการพนันในฉบับปัจจุบัน

การเกิดขึ้นของพนันออนไลน์ ครั้งแรก

รูเล็ต

   ในโลกทุกวันนี้ เทคโนโลยีมีวิวัฒนาการเป็นอย่างมาก สมาร์ทโฟนกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้งานในทุกวันนี้ เป็นเวลายี่สิบกว่าปีแล้ว ที่พวกเราทุกคนได้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ในตอนนี้ เครือข่ายทั่วโลกขยายไปทุกครัวเรือน และเชื่อมต่อทุกคนเข้าด้วยกัน ซึ่งในโลกของเครือข่ายของอินเตอร์เน็ต ผู้คนสามารถสื่อสาร ทำงานและรับความสนุกได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งในบทความนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับการ พนันออนไลน์ เนื่องจากมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว และในแต่ละบริษัททำกำไรได้หลายร้อยล้านในแต่ละปี ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

   ต้นกำเนิดของการพนันออนไลน์ ได้ปรากฎเกือบจะทันทีหลังจากที่ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วโลกเกิดขึ้น ผู้บุกเบิกการพนันออนไลน์คือบริษัท Playtech ซึ่งในปี 1996 ได้เปิดคาสิโนออนไลน์ภายใต้ชื่อ  Europa Casino และหนึ่งปีต่อมา Playtech ได้ริเริ่มบริษัทตัวแทนรับพนันออนไลน์แห่งแรกขึ้น ผลักดันผู้ถือหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่สู่ทิศทางใหม่ และแสดงให้เห็นถึงโอกาสทางการตลาด ใน 2-3 ปีต่อมา ผู้ผลิตซอฟต์แวร์เริ่มปรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ สู่โลกออนไลน์และสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ผลที่ตามมา คือ การ พนันออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และในปี 1998 สถานที่พนันต่างๆ ได้ริเริ่มแนวความคิดของแจ็คพ็อตแบบสะสม ส่งผลให้ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเงินที่รางวัลที่บรรดาเหล่านักเดิมพัน ลงเดิมพันเพียงเล็กน้อย สามารถกลายเป็นเงินรางวัลมูลค่าสูงได้ ระบบผลตอบแทนนี้มอบความสำเร็จในทันที และได้กลายเป็นเครื่องมือโฆษณาที่ยอดเยี่ยมที่สุด สำหรับเว็บ พนันออนไลน์

เกมส์และคาสิโนบนโลกพนันออนไลน์

รูเล็ต

   สำหรับในปัจจุบันบ่อนพนัน และคาสิโนทั้งหลายในประเทศไทยก็ยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่ แต่ก็มีการลักลอบแอบเปิดอยู่ไม่น้อย และด้วยที่การพนันในบ้านเรายังเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ทำให้ระบบคาสิโนในบ้านเราล้าหลังและต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ดึงดูดชาวต่างชาติสักเท่าไหร่ แต่ก็มีนักเดิมพันชาวไทยเดินทางไปเล่นคาสิโนในมาเก๊า ลาสเวกัส หรือล่องเรือสำราญ เพื่อเล่นคาสิโนโดยเฉพาะ และสมัยนี้ที่เทคโนโลยีได้มีการพัฒนามากขึ้น ทำให้คาสิโนได้พัฒนากลายมาเป็น คาสิโนออนไลน์ เพื่อเปิดให้นักเดิมพันโชคได้ลงทุนกันอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้มีการเติบโต ของคาสิโนออนไลน์ของบ้านเราเพิ่มขึ้นทุกปี และนักเดิมพันทั้งหลายก็หันมาให้ความสนใจ กับการเล่น พนันออนไลน์ มากกว่าเดินทางไปเล่นด้วยตัวเองที่คาสิโน

   ในปัจจุบัน เป็นเหมือนแหล่งรวมเกมคาสิโนยอดนิยมหลากหลายเกม มาให้นักเดิมพันได้เข้าเล่น ไม่ว่าจะเป็น บาคาร่า ไฮโล รูเล็ต  กำถั่ว น้ำเต้าปูปลา สล็อต เดิมพันฟุตบอล และเกมอื่นๆอีกมากมาย นักเดิมพันสามารถเข้าเล่น คาสิโนออนไลน์ ได้จากหลากหลายช่องทางผ่านทาง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่สมาร์ทโฟน ก็สามารถเข้าเล่นเกมได้และนอกจากนี้ยังมีเว็บผู้ให้บริการที่ได้มาตราฐาน และมีความปลอดภัยหลายเว็บด้วยกัน ให้เดิมพันได้เลือกเข้าใช้บริการไม่ว่าจะเป็น IAM1688 เป็นต้น รับรองได้ว่าจะไม่โดนโกงอย่างแน่นอน

ข้อดีการเล่นพนันออนไลน์บน แอปคาสิโน IAM1688

รูเล็ต
  • สะดวกในการเล่น การเล่น พนันออนไลน์ นั้นจะสะดวกในการเล่นมาก เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต ก็สามารถเสี่ยงโชคอยู่ที่บ้านได้ตลอดไม่ว่าเวลาไหน
  • สนุกกับเกมฟรี เกมคาสิโนออนไลน์นั้นมีเกมที่ให้บริการฟรี พร้อมให้บริการนักเดิมพัน สามารถทดลองเล่นเกมได้ทั้งหมด ช่วยให้คุณได้เรียนรู้วิธีต่างๆของการเล่นคาสิโนนั้นไปด้วย
  • มีระบบฝาก ถอน อัตโนมัติ มีความปลอดภัยมั่นคง ได้มาตรฐาน ฝาก-ถอนอัตโนมัติรวดเร็วเพียง 1 นาที โดยไม่ต้องแจ้งผ่านไลน์อีกต่อไป
  • มีเกมให้เลือกเล่นจำนวนมาก คาสิโนต่างก็มีเกมให้เลือกเล่นหลากหลายเกม แต่ไม่สามารถเทียบกับคาสิโนออนไลน์ได้เลย ซึ่งการเล่นพนันบนเว็บไซต์ IAM1688 มีให้เลือกหลายร้อยเกม รวมไปถึง แบล็คแจ็ค รูเล็ต  และโป๊กเกอร์ อีกด้วย
  • เดิมพันเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการ หากเล่นสล็อตออนไลน์สามารถเลือกเล่นฟรีได้ หรือด้วยเงินเพียงไม่กี่บาท โดยปราศจากปัญหาการตรวจสอบหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับการเดิมพันของ นี่คือข้อดี เพราะหมายความว่าสามารถเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนน้อยและสามารถเพิ่มเงินเดิมพันของได้เมื่อรู้สึกสบายใจ หรือเมื่อชนะ
  • เล่นได้อย่างสบายใจ ซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบเล่นการพนันแบบส่วนตัว บางคนเลือกไปเล่นในตอนที่ไม่ค่อยมีคนเล่นกัน หรือเลือกเล่นสถานที่ที่ตนเองเลือก คาสิโนออนไลน์ถือว่าตอบโจทย์ที่สุดแล้ว
  • สามารถเล่นได้ทั่วโลก ประโยชน์ของการเล่นแอปคาสิโนออนไลน์ IAM1688 คือโอกาสที่จะได้แข่งขันกับผู้เล่นจากทั่วโลก นักเดิมพันอาจพบคู่แข่งจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกาได้ที่โต๊ะเดียวกัน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการดูวิธี และวัฒนธรรมการเล่นของคนอื่นๆ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับเกมได้


สมัครสมาชิกฟรี ไม่มีขั้นต่ำ
คลิก สมัครสมาชิกIAM1688